neděle 28. června 2015

Heavy Runner a krávy


 V rámci timeoutu jsem si dala pauzu v běžném denním životě a stěhuju se na farmu.


V mém osobním životě se toho hodně děje a potřebuju od všeho na chvíli utéct, vyčistit si hlavu, ujasnit si, co a jak dál, trochu se uklidnit... Přemýšlela jsem, jak to všechno zvládnout a přitom nevysávat sociální systém, a došla jsem k závěru, že nejlepší bude odjet na pár měsíců pracovat na farmu.
Důvodů, proč zrovna farma, je několik:
1/ při manuální práci budu moct zaměstnávat přebytečnou mozkovou kapacitu přemýšlením nad nesmrtelností brouka
2/ naučím se spoustu praktických věcí, které dosud neznám a které se mi budou určitě v budoucnu hodit
3/ za práci dostanu zaplaceno (nejedná se o dobrovolnickou práci, ale budu výpomoc na farmě s 90 krávami)
4/ budu mít spoustu pohybu na čerstvém vzduchu

U bodu čtyři bych se ráda na chvíli zastavila. Když jsem začínala vůbec uvažovat o možnosti, že bych zhubnula, moje "logické" uvažování se ubíralo asi tímto směrem: Česká kuchyně je poměrně tučná a kalorická. Tyto recepty nevznikly včera, ale už se nějakou dobu vaří. V době, kdy se začaly vařit, lidé poměrně často pracovali manuálně, proto si mohli dovolit jíst taková jídla - veškerou energii přijatou v tučném jídle vydali na poli/v kovárně/v prádelně... Moje práce byla dosud převážně sedavá, proto buď nemůžu jíst vydatná jídla nebo musím výrazně přidat na pohybu. A tehdy jsem přidala hlavně na pohybu.

Mám v plánu se v následujících čtyřech měsících zcela poddat práci na farmě - jsem úplný začátečník a o práci se zvířaty/krávami či o práci na poli nevím vůbec nic. Jako vedlejší účinek předpokládám výraznější úbytek na váze (bylo mi slíbeno že při dvanáctihodinových směnách se nachodím až až). Co nemám v plánu, je běhání, protože na to opravdu nejpíš nebudu mít ani čas ani energii.

Vzhledem k tomu, že se stále považuji za Heavy Runnera a že se v budoucnu plánuji k běhání vrátit a že jedním z důvodů, proč farma a proč ne pokladna v supermarketu, je hubnutí, budu i nadále pokračovat v blogování zde, i když ne vždy to bude o hubnutí či životním stylu. Věřím, že život na farmě vás bude také zajímat :-)

Btw. farma je zhruba na hranici Anglie a Walesu a začínám 6.7. Toto mi přišlo jako ilustrace toho, co budu dělat:

Heavy Runner and cows


In terms of the time-out I have taken a break in my private life and I am moving to a farm.


A lot is going on in my private life and I need to run away from everything, clear my mind, sort out what to do next, calm down a bit... I have been thinking about how to manage this and not take advantage of the social system at the same time. And I have come to a conclusion that it will be best to go work on a farm for a few months.
There are several reasons why a farm:
1/ while working manually I will be able to invest the redundant brain capacity into thinking about the immortality of the crab
2/ I will learn a lot of practical stuff I don't know yet and I'm sure I will use in the future
3/ I will get paid for the job (it is not a voluntary position but I will get paid for working on a farm with 90 cows)
4/ I will get a lot of exercise outdoors

I would like to linger on point four for a bit. When I first started thinking about the possibility of losing weight, my "logical" thinking went in about this direction: Czech cuisine is rather fat and high-calory. The recipes weren't made up yesterday but they have been made for rather some time. At the time they originated, people usually worked manually, which is why they were able to eat these meals with no problems - all the energy they took in from the food was used during their work in the field/at the forge/in the laundry... My job has mainly been an office job so far, which is why I can't eat such meals or I have to add more exercise. And I did add mainly exercise back then.

In the following four months I am going to immerse into farm work completely - I am a beginner and I know nothing about working with animals/cows or in the field. As a by-product I expect to lose quite some weight (I have been promised to walk a lot during the 12-hour shifts). What I'm sure I won't do is running as I don't expect to have enough time or energy for that.

Because I still consider myself a Heavy Runner and I am planning to come back to running in the future and because one of the reasons why I'm going to a farm, not to a supermarket, is losing weight, I decided to keep blogging here, even though it may not always be about losing weight or life-style. I believe that you will be interested in farm life too :-)

Btw. the farm is located near the border between England and Wales and I am starting on 6th July. This is what I've been sent as an example of my future work: